Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny SP25

Platforma e-learningowa

sp25.eklasa.edu.pl

Dzwonki

 1. 8:00 - 8:45
 2. 8:55 - 9:40
 3. 9:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:40 - 12:25
 6. 12:45 - 13:30
 7. 13:50 - 14:35
 8. 14:45 - 15:30
 9. 15:40 - 16:25
 10. 16:25 - 17:10
 11. 17:10 - 17:55
 12. 17:55 - 18:40

Polecamy

www.bip.krakow.pl

www.efs.gov.pl

www.ore.edu.pl

www.6latki.men.gov.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.prezydencjaue.gov.pl

www.wartobycdobrym.pl

www.uniwersytetdzieci.pl

http://krakow.pl/budzet

https://naszeszkoly.krakow.pl/

EFS

Akademia Młodych Matematyków

Projekt Diament

Radosna szkoła

Pierwsze uczniowskie doświadczenia - drogą do wiedzy

Pracownie komputerowe dla szkół

www.indywidualizacja.edu.pl

Plan zajęć realizowany w SP25

Opis projektu

SP 25 Kraków

Warto zobaczyć

Gimnazjum Nr 21 w Krakowie

 

Szkoły Odkrywców Talentów

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Hryniewiecki   

Prawa i obowiązki ucznia

Fragment Statutu Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawo:

1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z wymogami pracy umysłowej;

2) do korzystania z pomocy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, opieki zdrowotnej organizowanych przez władze oświatowe i innych sojuszników Szkoły; z pomocy socjalnej uczeń może skorzystać składając stosowne dokumenty wychowawcy lub pedagogowi;

3) do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych, reedukacyjnych oraz w zespołach pomocy koleżeńskiej w przypadku trudności w nauce z poszczególnych przedmiotów;

4) do poszukiwań intelektualnych i twórczych poprzez uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, spotkaniach z twórcami kultury;

5) do podjęcia starań o przyznanie indywidualnego toku nauczania, promowania do klasy programowo wyższej;

6) do korzystania z pomieszczeń, urządzeń, terenów rekreacyjnych i wyposażenia Szkoły w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela;

7) do uczestniczenia w nauczaniu wybranych przez siebie zajęć nadobowiązkowych na terenie Szkoły;

8) do oceny jawnej, umotywowanej, obiektywnej, rzetelnej, zgodnej z zasadami oceniania wewnętrznego ;

9) do wolnych przerw międzylekcyjnych;

10) do zgłaszania wszelkich wniosków i postulatów dotyczących życia Szkoły i klasy.

2. Inne prawa ucznia:

1) poniedziałek jest dniem bez ocen niedostatecznych (dotyczy to przedmiotów realizowanych częściej niż raz w tygodniu);

2) uczeń ma prawo używania telefonów komórkowych podczas przerw lekcyjnych w celach komunikowania się.

3. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje, aktywne w nich uczestnictwo oraz solidne i systematyczne przygotowanie do lekcji.

4. Ponadto uczeń ma obowiązek:

1) dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować, szanować jej tradycje i symbole;

2) odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły oraz zachowywać się zgodnie z zasadami kultury;

3) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy;

4) dbać o porządek i estetykę w salach dydaktycznych, na korytarzach, w innych pomieszczeniach Szkoły oraz jej otoczeniu;

5) szanować pomieszczenia, sprzęt szkolny oraz budynek i otoczenie (w przypadku świadomego i celowego zniszczenia lub uszkodzenia przez ucznia mienia Szkoły koszt jego naprawy lub wymiany pokrywa rodzic lub  prawny opiekun dziecka; ostateczną decyzję w wyżej wymienionej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły);

6) powiadomić wychowawcę, nauczycieli lub dyrekcję o zauważonych w Szkole lub jej otoczeniu przedmiotach i sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi oraz awariach i usterkach powodujących niszczenie mienia społecznego;

7) przestrzegać zasad współżycia w społeczności szkolnej zwalczać przejawy brutalności, wulgarności, patologii społecznej;

8) przestrzegać zakazu używania wszelkich urządzeń elektronicznych podczas zajęć szkolnych, nagrywania głosu, filmowania oraz robienia zdjęć bez zgody osób, publikowania i zniekształcania pozyskanych materiałów;

9) wykonywać polecenia nauczycieli, (jeżeli uczeń uważa, że decyzje te naruszają Statut Szkoły zawiadamia o tym Dyrektora Szkoły, wychowawcę lub przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego);

10) przestrzegać regulaminu biblioteki, jadalni, świetlicy, sali gimnastycznej oraz innych pracowni (w przypadkach rażących naruszeń dyscypliny uczeń może być pozbawiony czasowo lub na stałe prawa korzystania z wyżej wymienionych pomieszczeń);

11) znać i stosować się do regulaminów i przepisów BHP obowiązujących w Szkole;

12) dbać o zdrowie własne, koleżanek i kolegów;

13) usprawiedliwiać nieobecność w Szkole zgodnie z obowiązującymi zasadami;

14)  nosić na ternie Szkoły strój niewyzywający, czysty, bez biżuterii  i oznak przynależności do subkultur,  dbać o schludny wygląd; Podczas ważnych uroczystości szkolnych, imprez sportowych i rekreacyjnych, dyrektor szkoły określa ubiór dostosowany do okoliczności - w dniach uroczystych obowiązuje strój galowy;

dziewczęta – biała bluzka, ciemna spódnica, chłopcy - biała koszula, ciemne spodnie,

15) posiadać i szanować legitymację szkolną;

5. Inne obowiązki uczniów i zespołów klasowych:

1) w szkole obowiązuje ustalony kierunek ruchu, o czym każda klasa jest poinformowana przez wychowawcę w pierwszym dniu nauki – przestrzeganie tej zasady jest wskazane ze względu na bezpieczeństwo uczniów;

2) poszczególne klasy mają obowiązek opiekowania się przydzieloną salą;

3) klasa ma obowiązek wypełniać dyżury ustalone przez  Samorząd Uczniowski;

4) każda klasa wybiera ucznia, który odpowiada za klucze do sal lekcyjnych i szatni;

5) klasy corocznie wybierają asystentów przedmiotowych oraz łączników z biblioteką;

6) uczeń nie może przynosić do Szkoły cennych rzeczy lub większej ilości pieniędzy, gdyż Szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Nagrody i kary

1. Nagrody:

1)  Nagrodzeni mogą być uczniowie charakteryzujący się wysoką kultura osobistą którzy:

a. mają znaczące osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki,

b. wykazują się działalnością menadżerską oraz wyróżniają się pracą na rzecz społeczności szkolnej;

2) świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń kl. 4 – 6, który w wyniku klasyfikacji spełnił następujące warunki:

a. uzyskał średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych i religii co najmniej 4,75;

b. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

3) nagrody indywidualne:

a. pochwała wychowawcy lub Dyrektora Szkoły udzielona wobec klasy lub wobec całej społeczności uczniowskiej,

b. Nagroda Dyrektora Szkoły dla najlepszego ucznia – absolwenta przyznawana na koniec roku szkolnego; otrzymuje ją uczeń, który: uzyskał na świadectwie średnią ocen powyżej 5,00 (nie miał oceny niższej niż dobra), uzyskał wzorową ocenę zachowania, a ponadto aktywnie uczestniczył w pracach Samorządu Uczniowskiego, brał udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

c. umieszczenie fotografii ucznia na tableau za reprezentowanie Szkoły i znaczące osiągnięcia w różnych dziedzinach;

d. dyplomy i nagrody rzeczowe – przyznawane za szczególne osiągnięcia w nauce, zawodach sportowych, konkursach lub pracy społecznej na rzecz Szkoły i środowiska;

e. wpisanie do Złotej Księgi ucznia kl. IV – VI, który przez dwa okresy miał oceny co najmniej bardzo dobre (5) i zorową ocenę zachowania;

f. nagroda Rady Rodziców dla absolwenta, który w klasach IV –VI na świadectwach miał oceny co najmniej bardzo dobre (5) i wzorową ocenę zachowania;

g. wpisanie do Księgi Wyróżnień ucznia kl. I – III;
4) nagrody zespołowe:
a. publiczna pochwała Dyrektora Szkoły;
b. dyplomy i nagrody rzeczowe dla klas i zespołów;

5) Rada Pedagogiczna wystosowuje Listy gratulacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce i niezawodną postawę uczniowską oraz Podziękowania dla rodziców za ich pracę na rzecz Szkoły.

2. Kary:

1) Uczeń może być ukarany za :

a. lekceważący stosunek do nauki szkolnej, notoryczne nie przygotowywanie do zajęć lekcyjnych, celowe uniemożliwianie swoim zachowaniem prowadzenia zajęć lekcyjnych;

b. naruszanie nietykalności cielesnej, przejawy brutalności, wybryki chuligańskie;

c. świadome i celowe niszczenie wspólnego dobra;

d. zachowanie uwłaczające godności ludzkiej;

e. działania patologiczne (uleganie nałogom, handel narkotykami i innymi używkami, zagrażanie życiu i zdrowiu oraz bezpieczeństwu koleżanek i kolegów, wyłudzanie pieniędzy lub innych przedmiotów).

2) Uczeń może być ukarany:

a. indywidualnym upomnieniem udzielonym przez nauczyciela;

b. upomnieniem udzielonym w klasie przez wychowawcę;

c. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu;

d. naganą udzieloną przez Dyrektora Szkoły. 3) Za postępowanie wywierające szczególnie szkodliwy wpływ na

kolegów uczeń może być:

a. przeniesiony do równoległej klasy w tej samej szkole,

b. przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły na wniosek Dyrektora Szkoły.

4) Wykonanie kary może być zawieszone lub anulowane, jeżeli uczeń zmieni postępowanie i postara się naprawić wyrządzone zło (musi uzyskać poręczenie Samorządu, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców).

5) Uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub rzecznika klasowego, jeżeli uważa udzieloną mu karę za niesprawiedliwą. Pisemne odwołanie powinno być złożone w terminie 7 dni od udzielenia kary. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor w ciągu 7 dni od daty złożenia odwołania.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.